{"type":"txt","text":"UICosmetics","font_size":30,"font_weight":"bold","font_family_ko":"noto sans kr","font_family_en":"Cardo","color":"#ffffff","letter_spacing":0}
 • ABOUT US
 • SPA
 • SPA CONSULTING
 • PRODUCT
 • CONTACT US
 • {"google":["Montserrat","Cardo","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"UI Cosmetics","font_size":"20","font_weight":"bold","font_family_ko":"noto sans kr","font_family_en":"Cardo","color":"rgb(255, 255, 255)","letter_spacing":0}
 • UIC회사소개
 • 스파매장
 • 스파컨설팅
 • 인력·교육위탁
 • CONSULTING

   

  스파 컨설팅 내역

  컨설팅내역

  고객지원

  BRIGHT


  고객님의 말씀에

  항상 귀 기울이겠습니다.  궁금하신 점을 BRIGHT에게 보내주세요.

  각 문의 담당자가 성의껏 답변해드립니다. 

  CS CENTER


  02 1234 5678


  Email : bright@quv.com

  Phone : 010-1234-5678


  이름

  이메일

  연락처

  문의제목

  문의내용

  개인정보 수집 및 이용 동의

  위 사항을 확인하였으며 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

  보내기
  {"google":["Montserrat","Cardo","Barlow","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square Round"]}{"google":["Montserrat","Cardo","Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square","Nanum Square Round"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}